Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
ابوالفضل رسولی
آقای ابوالفضل رسولی متولد 1337 که حدود ۳7 سال است در زمینه پرورش کبوتر
تلاش می کنند. ایشان۲۰ سال هم هست که مسابقه می دهند و در این مدت حدود ۵۰
مسابقه داشته اند. اصل کبوترهای ایشان از ۴ خال است : سبز کوهی ها که به لولو
معروف هستند، خال سیاه ها که بعلت پرش زیاد به خل ها (دیوانه ها) معروف هستند،
هما ها وسرورها. ایشان با نگرشی کاملا اخلاقی به این تفریح گام های موثری برای
بازسازی وجهه این تفریح در بین عموم برداشته اندکه مهم ترین آن طراحی برگزاری
یک کاپ چند جانبه در قم در سال 1391 با حضور پیشکسوتان خوشنام که در تیرماه
1392 برگزار خواهد شد. این مجمع تصمیم به فراگیر کردن این مسابقات به صورت
سراسری در کل کشور را دارند. تیم خانوادگی آقای رسولی که متشکل از برادران و
بستگان ایشان است با شعار" کبوتر نشانه صلح و دوستی و مظهر آزادگی" به فعالیت
خود اهتمام می ورزند.
01660420526766979779 11142480738481282781 12145669076547932573
14119554896769496693 21821242759212428758 22974516950044224863
24691263794586978552 34126815853013258412 36589163404161394730
46265216080687994528 51474256224640335438 54969303092715940117
65196412575952432623 68664957354365728892 85529603507353022198
86853621609631916510 87516963495121460557 89053810521128531376
91351578267865493004 96178563548202660102 32222961284210411320