Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
08165382547721724713 09670610937882937350 22813242327722550786 24945374308880619859
25539338794606190549 27649080836578088368 33467517805267905627 34310805530378624647
38643922639477506846 55875256551290009881 58134303117954944186 61508118667197909766
63660812966719101183 63693821299629786238 68424533247306391265 74346823644808750094
74490335168086503395 82175967060284551947 84500847401793586873 99921913404957071510
برادران کفاش زاده (حاج مهدی و مرحوم حاج حسین گلین)

برادران کفاش زاده را در دنیا به عنوان تولید کنندگان بزرگ فرش می شناسند وشاید کمتر کسی از پیشینه این دوبرادر در امر پرورش کبوتر اطلاعی داشته باشد. مرحوم حاج حسین گلین که در سال 1368 از دنیا رفتند را باید زمینه ساز اولین مسابقه با تعداد 51 عدد در قم و تهران دانست. این مسابقه در سال 1357 با مرحوم نعمت خان دولابی از تهران با کبوتران مرحوم ابوالفضل قناد برگزار شد که نتیجه به سود مرحوم حاج حسین گلین به پایان رسید. پیشینه کبوتران ایشان  از یک سو به کبوتران مرحوم حاج مهدی چهل اخترانی و از سوی دیگر به یک کبوتر نر سبز به بیش از 50 سال پیش بر می گردد. مجموعه ای از کبوتران اصیل با خال های زیبا نتیجه تلاش و زحمات حاج مهدی در حال حاضر می باشد.