Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
IMG_8148 IMG_8149 IMG_8153
IMG_8157 IMG_8159 IMG_8162
IMG_8171 IMG_8175 IMG_8181
IMG_8182 IMG_8186 IMG_8188
IMG_8198 IMG_8200 IMG_8202
IMG_8205 IMG_8211 IMG_8214
IMG_8229 IMG_8248 IMG_8145
حیدر علی اکبری

حیدر علی اکبری متولد 1356 یکی از پرورش دهندگان جوان در قم می باشد که با 22 سال سابقه پرورش و برگزاری 8 مسابقه که ماحصل آن 7 برد و 1 باخت می باشد را، باید یکی از امید های آینده کبوتر داری در قم دانست. حیدر با به پرواز درآوردن 125 عدد کبوتر در سال 90 توانست به کلوپ صدتایی ها بپیوندد که این خود موفقیتی بزرگ در این کار می باشد.