Copyright 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
IMG_0509 IMG_0513 IMG_0517 IMG_0525
IMG_0529 IMG_0535 IMG_0561 IMG_0563
IMG_0567 IMG_0568 IMG_0571 IMG_0572
IMG_0577 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0600
IMG_0610 IMG_0611 IMG_0614 IMG_0625
IMG_0621 IMG_0626 IMG_0630 IMG_0629
IMG_0638 IMG_0641 IMG_0534 IMG_0575

امیر گل

امیر گل را باید یکی از با همت ترین پرورش دهندگان کبوتر در قم دانست. او یک تنه به نگهداری بیش از 2000 کبوتر مشغول است و تنها چند سالی است که با حمایت های مهدی ج. در مکان فعلی، با خیالی آسوده تر به سودای کسب نتیجه ای عالی برای به پرواز درآوردن بیش از 1000 کبوتر فکر می کند. امیر گل و مهدی ج. در کاپ 1392 قم با به پرواز درآوردن 1001 عدد کبوتر با کسب معدل 5 ساعت و 43 دقیقه نتیجه ای نسبتا قابل قبول بدست آوردند، و این نشانه ای از نزدیک شدن این دو به هدف والایشان می باشد. اختصاص کاپ بهترین برگزار کننده به امیرگل در جام 92، نشانه احترام دیگر شرکت کنندگان به شخصیت کاری امیرگل می باشد. امیر گل در طول این مدت با بزرگان این تفریح در شهر های صاحب سبک مانند کاشان و تهران و قم و محلات مسابقه داده است و امیدوار است روزی بتواند تنها با یک شخص خاص، مسابقه ای شرافتمندانه برگزار کند